Genel

LAİK EĞİTİM, LAİK YAŞAM VE EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ!

LAİK EĞİTİM, LAİK YAŞAM VE EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ!

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) adlı protokol ile eğitim sistemini iktidarın siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeyi hedefliyor.

ÇEDES ile öğretmenlik eğitimi bulunmayan kişiler ‘manevi danışman’ adıyla okullarda görevlendirilecek.

ÇEDES ile İzmir’de 842 okulda eğitim alanında ‘manevi danışman’ ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturuldu.

ÇEDES ile vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılırken, öğrenciler okul içinde yeni din görevlileri ile karşılaşacaklar.

ÇEDES ile öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında da manevi danışmanlarla buluşmaları ve ‘değerler eğitimi’ çalışmalarına katılmaları sağlanacak. ÇEDES ile tarikat ve cemaatlere öğrenciler devşirilecek.

Laik Eğitimi ve Laik Yaşamı Hedef Alan, Yurttaşlarımız Arasında İnanç Ayrımı Yapan Uygulamaları Kabul Etmemiz ya da Onaylamamız Mümkün Değildir Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olmadığı gibi demokratik de olmaz. Laik olmayan bir eğitim sistemi demokrasiye hizmet etmeyerek bireylerin inançlarını özgürce yaşamasını engeller.

Laik olmayan bir eğitim sisteminde çocuklar itaat etmek üzere yetiştirilir. Bu çocuklar gelecekte ekonomik ve demokratik haklarını savunamazlar.

Gerçek anlamda laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşit yurttaşlık bilincinin, toplumun hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ile mümkündür.

Gerçek anlamda ‘eşit yurttaşlık’ ilkesinin hayat bulması, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına, günlük yaşamın her alanında okulda, iş yerinde, üniversitede, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına bağlıdır.

Devletin Bütün İnançlara Eşit Mesafede ve Tarafsız Olması Yönündeki Taleplerimizde Israrcı Olduğumuzu Göstermek İçin 16 Eylül İzmir Mitinginde Buluşuyoruz!

Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi egemen ideolojiye teslim edilmesine seyirci kalmayacağız.

Öğrencilerimizin bu projeye dâhil edilmemesi için veliler olarak okullara dilekçe vereceğiz.

Dilekçemizin içeriği şu şekildedir.

İlgili Okul Müdürlüklerine

Okulunuzun……. sınıfında öğrenim gören……..numaralı ………..isimli öğrencinin  velisiyim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Müdürlüklerinin, mülki amirlerin resmi ya da gayri

resmi herhangi bir kurum, kuruluş ve kişilerle imzaladığı, imzalayacağı ÇEDES ve benzeri

protokol veya protokoller kapsamında, okulunuzda yapılacak etkinliklerde çocuğumun

görevlendirilmesine ve bu etkinliklere katılmasına izin vermiyorum.

Müfredatta yazılı eğitim öğretim faaliyetleri dışında ve Milli Eğitim Mevzuatında yer

almayan sosyal etkinliklere (sosyal kulüp faaliyetleri, belirli gün ve hafta vb faaliyetler dışındaki

etkinliklere) katılmasına izin vermiyorum.

Hangi ünvan, makam, statü ve kimliğe sahip olursa olsun; denetleme yetkisi olmayan ve

pedagojik yeterliliği bulunmayan kişilerin ders saatinde veya teneffüslerde sınıfa, okulun

toplantı, konferans, spor, sosyal etkinlikler salonlarına alınmasına ve bu mekânlarda yapacakları

etkinliklere çocuğumun katılmasına izin vermiyorum.

Çocuğumun bu şahısların uhdesine verilerek, ne amaçla olursa olsun okul dışına

çıkarılmasına; ayrıca çocuğumun kimlik ve telefon bilgilerinin herhangi bir kurum, kuruluş ve

kişilerle, paylaşılmasına onay vermiyorum.  Şeklindedir.

ÇEDES ve benzeri proje ve protokollerin durdurulması ve iptali için yurt genelinde imza kampanyası başlatıyoruz. Bu imza kampanyasına öğrencisi olsun olmasın bütün yurttaşların katılmasını bekliyoruz.

Bu dilekçemizdin içeriği de şöyledir.

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Türkiye’de eğitimin ve toplumsal yaşamın dini kurallara göre biçimlendirilmesine yönelik politika ve uygulamalar, eğitimin bütün kademelerinde ve toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Son olarak Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Protokolü ile laik eğitim ve laik yaşam doğrudan hedef haline getirilmiştir.

Bizler, aşağıda imzası olanlar, laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık hakkımızı savunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığı ÇEDES ve benzeri proje ve protokollerin tümüyle iptal edilmesini talep ediyoruz. Şeklindedir.

Yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Eğitimin gerçek anlamda cinsiyet eşitliğini esas alan, demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin eşit ve parasız eğitim almasının sağlanabilmesi için tüm halkımızı çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden bütün velileri, eğitim ve bilim emekçilerini,

16 Eylül’de yapılacak olan “Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi”ne katılmaya ve geleceğimize birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz!

Toplanma Yeri : İzmir Cumhuriyet Meydanı  Saat 16.00

Miting Yeri        İzmir Gündoğdu Meydanı      Saat 17.00

Yasin Hacımusalar

Eğitim Sen Çanakkale Şubesi Başkanı