Nöbet Hk. 22-09-2015

 


Bilindiği gibi nöbet görevinin ücretlendirilmesi, sorumluluklarının azaltılması, farklı uygulamaların ortak yasal bir zemine kavuşturulması ile ilgili 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle süresiz nöbet tutmama eylemi başlatmıştık. Nöbet tutmama eylemine ciddi orada katılım sağlanmış taleplerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyunda görünürlük sağlamıştı.

2015 Toplu Sözleşme taleplerimizden biri olarak da nöbet görevine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını dile getirdik. Bununla beraber her defasında eğitimcilerin taleplerini masada hükümet lehine revize eden Memur Sen ve Eğitim Bir Sen’in yaklaşımı nedeniyle eğitimcilerle alay edercesine Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere; 2016 yılı için haftada 2 saat 2017 yılı için haftada 3 saat olarak komik bir ücret düzenlemesi yapılması Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ‘in emekçilerinin haklarının gasp edilmesi ve hükümete peşkeş çekilmesi ile ilgili tutumunda ısrarcı olduğunu bir defa daha gösterdi.

 

Eğitim ve bilim emekçileri olarak nöbet görevini, öğrencilere “bakıcılık yapma “olarak değil öğrencilerimizi ders dışındaki ortamlarda gözlemleme ve öğrencilerimizle ders dışında da temas kurma için olanağı olarak ele alıyoruz. Okulların fiziki şartlarının öğrencilerin yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve okul güvenliğinin okuldaki demokrasi kültürüyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz Tam da bu bakış açısıyla eğitimcilerin nöbet görevinin çocuklara “bekçilik etme” biçiminde ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut haliyle nöbet görevi okulun temizlik, ısınma güvenlik ..vb çeşitli  hizmetlerini kapsayan ve  öğretmenin görev tanımını aşan pek çok sorumluluğu eğitimciye yükleyen  bir angarya durumundadır. Okul türlerine göre bu angarya artmakta özellikle meslek liselerinde daha farklı sorunlar yaratmaktadır.

 

Bütün bu değerlendirmeler ışığında Eğitim Sen 9. Dönem 6. Olağan Genel Meclisinde alınan karar uyarınca 9 Şubat 2015’te başlatılan nöbet tutmama eylemlerinin farklı bir biçimde devam ettirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu noktada başlangıçta Nöbet Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi için aşağıdaki dilekçe örnekleri Milli Eğitim Bakanlığına verilme üzere 28 Eylül -9 Ekim Tarihleri arasında okul idarelerine verilecektir. Ekim ayının üçüncü haftası itibariyle konuya ilişkin taleplerimiz Milli Eğitim Müdürlükleri önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda masada peşkeş çekilen haklarımızı iş yerlerinde ve sokaklarda alıncaya dek mücadelemizi kademeli olarak sürdüreceğimiz ve büyüteceğimiz bilinmelidir.

 

Nöbet eylemiyle ilgili dilekçe ektedir. Gereğini bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

Konu Nöbet Yönetmeliğinin Düzenlenmesi                                                                                      Tarih

 

 

 

 

 

………….İLKOLKULU/ORAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

( MİLLİ EĞİTİM BAKANLĞINA İLETİLMEK ÜZERE)

 

1. Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılması ve uygulamadaki farklılıklara son verilmesini,

 

Bu sayede öğretmenlerimiz okulöncesinden liseye kadar her türden eğitim kademesinde sadece bir uygulamayı esas alarak nöbet hizmeti verecek ve kişisel inisiyatif kullanılmasından kaynaklı farklı uygulamalara son verilmesini,

 

2. Nöbet görevi en fazla haftada bir gün olmak üzere öğretmenin hiç dersinin olmadığı veya en fazla dersinin olduğu günlere konulmayacak şekilde, Yönetmelikle koşullarıbelirlenmiş öğretmenlerin de istemleri(yer, gün vb.) dikkate alınarak eşit olarak dağıtılmasını,

 

3. Nöbet görevini yaparken ortaya çıkabilecek olaylar nedeniyle öğretmenlere yüklenen sorumlulukların ve yaptırımların ortadan kaldırılmasını, öğretmenin nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılmasını,

 

4.  2015 Toplu Sözleşme görüşmelerinde Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere haftalık 2 saat olarak ücretlendirilen nöbetlerin, nöbet tutulan saat kadarek ders ücreti ödenmesi ayrıca fazla mesai gibi değerlendirilerekiki kat ücretlendirilmesi, düzenlemenin Ekim 2015 itibariyle yürürlüğe girmesini,

 

5. Okul bahçelerinin ve fiziki mekanlarının öğrencilerin oyun, sosyal faaliyet vb.  rahatça yapabilecekleri şekilde düzenlenmesini,

 

Yukarıda ifade ettiğim talepler göz önünde bulundurularak NöbetYönetmeliğinin eğitimcilerin ve sendikaların görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesini talep ediyorum.

 

 

 

                                                                                                                                                            

Adres: