BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU’NUN 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE UYGULAMA YÖNERGESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU’NUN

2012 YILI FAALİYET RAPORU VE UYGULAMA YÖNERGESİ İLE İLGİLİ

BASIN AÇIKLAMASIDIR.

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelikte Bilimsel Araştırma projesi “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir” şeklinde tanımlanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin Üçüncü Bölümü (Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar) 5.nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında;

1.       Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurulması,

2.       Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurulması,

3.       Her yıl projeler için sağlanacak destek limitlerinin belirlenmesi ve duyurulması,

yer almaktadır.

Ayrıca bu Yönerge’nin 8.nci maddesi “Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatörlüğün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile web üzerinden ilan edilir” denmektedir.

Aynı yönerge’nin 7. nci maddesi 12 adet PROJE TÜRÜ sıralamaktadır.

1.       Bağımsız projeler,

2.       Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri,

3.       Uluslar arası Katılımlı Araştırma Projeleri,

4.       Tez projeleri,

5.       Güdümlü Projeler,

6.       Destek Projeleri,

7.       Altyapı Projeleri;

8.       Bilimsel Yayın Basımı Destekleme Projeleri,

9.       Patent Başvurusu Destekleme Projeleri,

10.     Kurum Dışı Destekleri Teşvik Projeleri,

11.     Sanayi İşbirliği Projeleri,

12.     Eğitim Geliştirme Projeleri

Bu Yönerge’de sıralanan ilk dört proje türü “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan ve üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenebilecek projelerdir. Buna karşın diğerleri TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ ve diğer kurumların projelerini ifade etmektedirler.

Ancak “ALTYAPI PROJELERİÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde  “Ülkemizin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin bilimsel, eğitsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik projelerdir” şeklinde tanımlanmıştır.

“BU TANIMLAMA, ÜLKEMİZDEKİ TÜM PROJE ÇEŞİTLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR.”

                Üniversitelerdeki herhangi bir komisyonun hazırlayacağı yönerge, öncelikle atıfta bulunduğu Yönetmelik ya da Kanuna uygun olmalı, yönetmelik veya kanunda yeri olmayan tanımların yönergelere konmaları ve uygulanması hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 

                Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik incelendiğinde, 3. Maddesindeki tanımlarda ALTYAPI PROJESİ şeklinde herhangi bir tanımlama bulunmamaktadır.

“Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” , YÖK Başkanı, DPT Müsteşarı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Esas ve Usullerde geçen tanımlar 3.ncü maddenin “a” şıkkında, Bilimsel Araştırma Projesi; “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler  ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini” ifade eder.

Bilim insanı yetiştirme projeleri TÜBİTAK, araştırma alt yapısını geliştirme projeleri DPT tarafından, desteklenirken, “Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerise Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Komisyonu, 2012 yılında altyapı projesi adı altında 7 adet projeyi 873. 436, 20 TL ile destekleme kararı almıştır.

BAP Altyapı projelerinin destekleneceği ile ilgili 2012 yılı başında herhangi bir DUYURUNUN YAPILMAMIŞ OLMASI, proje verme hakkı olan yüzlerce öğretim elemanının HABERİNİN OLMAMASI düşündürücüdür.

1. Bu konuda duyuru yapılmamış olmasına karşın projeleri desteklenen öğretim elemanları neye göre seçilmiştir?

2. Bu öğretim elemanlarının seçiminde ÇOMÜ yönetimine yakınlık ne kadar etkilidir?

3. Bu projeler bilimsel denetimden geçtiler mi?

4. Kimseye duyurulmadan desteklenmesine karar verilen ve alt yapı projesi olarak isimlendirilen yüksek bütçeli bu projeler ile bazı öğretim elemanları haksız olarak  avantajlı konuma getirilmiyor mu?

5. 2012 yılında 35.232,00 TL harcanan "Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi" ile döner sermaye mi desteklenmek istenmektedir?

6. Söz konusu proje neden Döner Sermaye kaynaklarından finanse edilmemiştir?

7. 2012 yılında 141.464,40 TL harcanan "Üniversite Hastanelerinin Konumu ve Uydu Polikliniklerinin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi" projesi kapsamında  63.720,00 tl’ye alınmıştır. Sosyal bir soruya yanıt aramak üzere yapılan bu projede ultrasonografi sisteminin fonksiyonu nedir?

8. Söz konusu projeden ultrasonografi sistemi alınmasında BAP Komisyonu Başkanı, Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyodiyagnostik Anabilim Dalı Başkanı olan sayın Prof. Dr. Hüseyin Özdemir fonksiyonu olmuş mudur?

9. Aslında söz konusu cihaz Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bütçesinden alınması gerekmiyor mu?

10. Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bütçesi yetersiz mi?

11. 2012 yılında 94.500,00 TL harcanan "Üçüncü Basamak ve Semt Polikliniklerinde Glokom Teşhis Oranlarının Araştırılması" projesi aslında münferit bir bilimsel araştırma projesi değil midir?

12. Tıp Fakültesi hastanesi demirbaş bütçesinden alınması gerekirken 7 kalem göz polikliniği cihazı neden bilimsel altyapı projesiyle alınmıştır.

13. 2012 yılında 73.417,60 TL harcanan "Bilimsel Araştırma Destek Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Araştırmacı Performansına Yönelik Kalite Güvence Sistemi Altyapısı Oluşturulması" alt yapı projesinin yürütücüsü ve Tıp Fakültesi-Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Sayın Doç. Dr. Coşkun SILAN'ın uzmanlığının proje konusuyla alakası nedir?

14. Söz konusu proje bütçesinden ÇOMÜ Rektörlüğü BAP birimi için satın alınan Akademik Veri Yönetim Sisteminin (AVES) Rektörlük bütçesinden sağlanması gerekmiyor mu?

15. 2012 yılında 58.882,00 TL harcanan "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Altyapısına Protein Tabanlı Moleküler Tekniklerin Uygulanması İçin Gerekli Kapasitenin Kazandırılması",  46.008,48 TL harcanan "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Genetik Araştırma Kapasitesinin Kazandırılması Genetik Araştırma" ve 53.036,60 TL harcanan "Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Altyapısına Örnek Hazırlama, Saklama, Koruma ve Sterilizasyon Kapasitesi Kazandırılması" başlıklı projeler öğrencisi olmayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün demirbaş gereksinimlerini karşılamak amacıyla mı desteklenmiştir?

16. Bundan sonra bölümlerin eğitim-öğretim ve araştırma altyapısı BAP tarafından mı finanse edilecektir?

17. Bundan sonra eski ve yeni tüm bölümlerin eğitim-öğretim ve araştırma altyapısı için Rektörlük kaynakları ve/veya DPT projeleri kullanılmayacak mıdır?

18. BAP Komisyonu’nu 2012 Faaliyet Raporuna göre devam etmekte olan 373 bilimsel proje ve 2012 yılında destek verilen 66 bilimsel proje için 699.849,51 TL harcama yapılmışken altyapı projeleri olarak isimlendirilen 7 proje için 502.541,08 TL harcanmıştır. Bilimsel projeleri desteklemesi gereken BAP'ın kaynaklarının bundan sonra altyapı amacıyla kullanılması bu üniversitede bilimsel projelerin artık öneminin kalmadığını mı göstermektedir?

19. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP komisyonu tarafından hazırlanan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” içinde geçen proje türleri ve bu türler dayanak gösterilerek altyapı projelerinin desteklenmesi hukuka aykırı değil midir?

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nin bir bileşeni olarak ÇOMÜ’ de işlerin düzenli gitmesi için elimizden gelen katkıyı vermek görevimiz. Bu görev gereği  ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çalışmalarında yanıtlanması gereken sorular sıraladık. Bu sorular hem basın ve kamuoyu ile paylaşılmakta hem de ÇOMÜ rektörlüğüne resmi yazı ile iletilmektedir.

 

Çanakkale Eğitim-Sen Yürütme Kurulu