Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri hk.

2 Kasım 2011 günlü, 24.04.2011 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır.

 

 

662 sayılı KHK’nin 73. Maddesi ile 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir:

 

“EK MADDE 3- (1) Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.

 

(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

 

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.

 

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları 5 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılır.

 

(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.”

 

 

 

Bu durumda KEY ödemeleri ile ilgili yasal süreç uzatılmış olup; 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenlere, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31 Aralık 2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilecek. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılmayacaktır. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30 Haziran 2014 tarihine kadar EGYO’ya gönderilecek. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30 Eylül 2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilecektir.

 

Bu durumda 2 Kasım 2011 tarihinden sonra dava açanların davalarının, “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde sonuçlanması ihtimali bulunmaktadır. Şöyle ki;

 

Bir üyemiz adına eksik ödenen KEY ödemesinin tazmini talebiyle açtığımız bir davada, Manisa İdare Mahkemesi 29.11.2010 tarihli, E.2010/1321, K.2010/2209 sayılı kararında;

 

"5664 sayılı Kanunun 5/2. maddesi ve 5939 sayılı Kanun uyarınca , KEY listelerinin düzeltilmesi için 30.6.2010 tarihine kadar ilave yapma, 31.12.2010 sonuna kadar da varolan listedeki hataları düzeltme imkanı bulunmaktadır.

 

Bu durumda, hak sahiplerinin belirlenmesi, ödenecek tutarın tespiti vb. konularda 5664 sayılı kanunda öngörülen ve ancak sona eren süreler uzatılarak, ilgililerin idareye kanunda yer verilen süreler içinde başvurmaları için yeniden hak tanındığından, aynı sebepten kaynaklı alacağın dava yoluyla tazminine yönelik dava hakkında bu aşamada karar verilmesine mahal görülmemiştir. (Nitekim, Ankara Bölge İdare mahkemesinin 17.2.2010 tarihli, E.2009/7241, K.2010/1185 sayılı kararı da bu yöndedir.

 

Tabiatıyla, listelerde ismi yer almayanların 30.6.2010 tarihinden sonra ilan edilecek ilk listede de isminin bulunmaması üzerine; aynı şekilde listede ismi bulunanların/sonradan eklenenlerin de 31.3.2011 tarihinden sonra ilan edilecek son listede hak ettikleri miktarı almadıklarını görmeleri üzerine yasal süre içinde dava açmaları da kendi takdirlerindedir.

 

Açıklanan nedenlerle; dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,..." karar verilmiştir.

 

662 sayılı KHK’den sonra yasal süreç 30 Eylül 2014’e kadar uzatıldığından, 2 Kasım 2011 - 30 Eylül 2014 arasında dava açanların davalarının bu şekilde sonuçlanma ihtimali yüksektir.

 

Son durumu 662 sayılı KHK ve önceki Mahkeme kararlarına göre yorumlayacak olursak;

 

1-Bilgilerinde hata veya eksiklik olduğu için, ödemelerini eksik alan ya da hiç alamayanlar:

 

İlan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır.

 

Yazılı başvurularına hiç yanıt almayanlar, Daha sonra yayınlanan listeleri bekleyeceklerdir. 30 Haziran 2014 ile 30 Eylül 2014 tarihleri arasında yayınlanacak son listede de alacaklarını alamazlarsa, son listenin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açacaklardır.

 

Yazılı başvurularına Kurumlarından “adınıza kesinti yapılmadı, kesinti evraklarınız kaybolduğundan bildirimde bulunulamadı, v.b.” şekilde yanıt alanlar ise, listeleri beklemeyip, kurumlarından aldıkları bu yanıt üzerine 60 gün içinde dava açmalıdır.

 

 2-Şimdiye kadar yayınlanan listelerde hiç adları olmayanlar:

 

Bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır.

 

Başvurularını yaptıktan sonra izleyebilecekleri iki yöntem vardır.

 

Birinci Yöntem: 1’nci şıktakiler gibi yayınlanan listeleri bekleyip, 30 Haziran 2014 ile 30 Eylül 2014 tarihleri arasında yayınlanacak son listede de alacaklarını alamazlarsa, son listenin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açacaklardır.

 

İkinci Yöntem: 31/12/2013  (Bu tarihten sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacağından) tarihinden itibaren yayınlanacak listede adları yer almıyorsa, listenin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açacaklardır.

 

Yalnız İkinci Yöntemi seçerek dava açanların davalarının, kurumlara tanınan  yasal süreç tamamlanmadığı gerekçesiyle reddedilme olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılığın sebebini, yukarıda yazdığımız mahkeme kararlarını örnek vererek izah etmiştik. Üstelik davalarının reddedilmesi durumunda, davalı kurumlara avukatlık ücreti ödemek zorunda da kalacaklardır.

 

         ÖNERİMİZ:

 

KEY ödemelerini eksik alanlar ya da hiç alamayanlar mutlaka 31 ARALIK  2012 TARİHİNE KADAR, 1 Ocak 1987/31 Aralık 1995 tarihleri arasında çalıştıkları okulların müdürlüklerine, okul müdürlüğü kapatılmışsa ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne, okullarda çalışmayanların ise o dönem çalıştıkları kurumların müdürlüklerine EKTE SUNDUĞUMUZ İTİRAZ DİLEKÇELERİNİ MUTLAKA VERMELİ ve dilekçelerinin bir örneği ile evrak kayıt numarasını saklamalıdır.  Elden veremiyorsa iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeli ve yine dilekçenin bir örneği ile alındı belgesini saklamalıdır.

 

İtiraz aşamasından sonra başvurularına; Kurumlarından “adınıza kesinti yapılmadı, kesinti evraklarınız kaybolduğundan bildirimde bulunulamadı, v.b.” şekilde yanıt alanlar , listeleri beklemeyip, kurumlarından aldıkları bu yanıt üzerine 60 gün içinde dava açmalıdır.

 

Bunun dışındakiler, yani dilekçelerine hiç yanıt alamayanlar veya “evraklarınızı tanzim ettik gönderdik, vs.” şeklinde yanıt alanlar ise bundan sonra yayınlanan listeleri bekleyip, 30 Haziran 2014 ile 30 Eylül 2014 tarihleri arasında yayınlanacak son listede de alacaklarını alamazlarsa, son listenin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmalıdır.

 

Başvuru Dilekçesi aşağıda sunulmuştur.

 

 

 

GÖREVİ                                :

 

ÜNVANI                                :

 

ADI VE SOYADI                  :

 

BABA ADI                             :

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ            :

 

SİCİL NO                              :

 

EMEKLİ SİCİL NO              :

 

T.C.KİMLİK NO                  :

 

ÖZÜ                                       : Konut Edindirme Yardımı

 

 

 

                   ……………………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır/yer almasına rağmen tarafıma eksik ödeme yapılmıştır.

 

22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 2.fıkrası; “Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31.3.2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri ile hatalı ve eksik bilgilerimin düzeltilmesi ve tamamlanması için size yazılı olarak başvurma hakkı verilmiştir.

 

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

 

5664 Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması ve tarafıma bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.…/12/2012

 

 

 

Adres:                                                                                                             Ad-Soyad

 

                                                                                                                imza