Çanakkale Basını ve Kamuoyuna

Eğitim-SenÇanakkale Şubesi “COMÜ PerformansKarnesi ve Çalışanların Bağlılık Dereceleri” Araştırması Sonuçları

            Bir parçası olduğumuz ÇOMÜ’de gelişen olaylara kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Bunu sonucu olarak Lima Bildirgesinden hareketle ÇOMÜ’de gelişen olayları yakından takip edeceğimizi, görüş ve önerilerimizi öncelikle kurumun yöneticilerine aktaracağımızı defalarca ifade ettik. Bununla birlikte ÇOMÜ rektörlüğü tarafından hiçbir zaman bizimle görüşülmedi.

Bu nedenle görüş ve önerilerimizi basın ve kamuoyu aracılığı ile iletme yolunu seçmek zorunda kaldık. Bu rapor basına açıklanmasının yanı sıra resmi yazı ile ÇOMÜ rektörlüğüne de gönderilmektedir. Bu açıklamada gerçekleştirdiğimiz bir araştırmanın sonuçlarını paylaşıyoruz. Araştırma ile ilgili açıklamalara geçmeden önce ifade etmek istediğimiz bir konu var. EĞİTİM SEN Çanakkale tarafından bu çalışma yapıldıktan sonra ÇOMÜ rektörlüğü tarafından da benzer bir çalışma başlatılmıştır. ÇOMÜ rektörlüğünün gerçekleştirmeye çalıştığı araştırmanın sonuçlarını açıklamadan önce çalışmada oluşturulan bilgilerin güvenilirliği ile ilgili bir uzman görüşü alması gerekir. ÇOMÜ rektörlüğünün çalışması sonuçları açıklanırsa çalışmanın yapılış şeklinden kaynaklanan sorunu açıklayacağız.

Araştırma Bilgileri:

Bu araştırma Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi tarafından bilimsel bir araştırma perspektifinden hareketle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çalışanlarına internet yoluyla yöneltilen soruların özet sonuçlarını kapsamaktadır. Araştırmanın soru formunda iki grup soru yer almıştır. Birinci grup sorular Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sedat LAÇİNER’in seçim bildirgesinde yer alan temel üniversite vaatlerinin bir yıllık uygulama sonucu, üniversite mensupları tarafından nasıl algılandığını belirlemeye yönelik olup, vaat edilenler ile gerçekleşenler arasındaki dengeyi araştırmaktadır. İkinci grup sorular ise, bu bir yıllık uygulama sonucunda, üniversite mensuplarının üniversiteye aidiyet, sadakat, bağlılık gibi temel iş tutumlarını ölçmektedir.  Gerçekleştirilen çalışmada tamamlanmış olanlar 159, eksik bırakılmış olanlar 178 olmak üzere toplam 337 anket formu doldurulmuştur. Sorular 5’li (1-Asla katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum) Likert tipi ölçekle oluşturulmuş tümcelerle yapılandırılmıştır.

Araştırmanın Gereği:

Üniversite mensuplarının üniversite yönetiminin politika, vaat ve oluşturulan kültürden dolaysız etkileneceğinden hareketle, vaatlerin değerlendirilmesi yanında üniversiteye yönelik bağlılık dereceleri de önem kazanmaktadır. Vaatlerin gerçekleşmesi, yönetimin sözünde durduğunu gösterecek olup, güven vericidir. Bağlılık düzeyinin yüksek olması ve türü ise, üniversite mensuplarının kendilerini duygusal, rasyonel ve vicdani yönlerden üniversitenin bir parçası yani aile üyesi olarak görmesine ışık tutacaktır. Toplamında ise, üniversiteden ayrılma niyeti, üniversite için heyecan duyma ve katkıda bulunma, üniversiteyi koruyup geliştirme gayretleri gibi davranış sinyalleri elde edilmektedir.

Neden Bağlılık?

Bir iş tutumu olan örgütsel bağlılık, çalışanların, örgütlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini ifade etmektedir. Örgüte olumlu yönde bağlanan çalışanlar örgüt yararına çaba gösterirlerken, kendi amaçları ile örgüt amaçları arasında da uyum olduğunu gösteren bir durumdur. Bağlılık oluşturmada örgütlerin yaptıkları bağlılık derecesini belirlemektedir. Bireyin örgüte bağlanması, çalışamaya devam etmesi ve sadakat veya vefa göstermesi duygusal, mecburiyet ve ahlaki değerler olmak üzere üç nedene bağlanmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme:

Rektör tarafından ileri sürülen ilke ve vaatlerin gerçekleşme derecesi ortalama 48 puan olup, 10’luk sistem gereği dersten kalmakla eşdeğerdir. Yani rektör dersine çalışmamış ve ders tekrarına kalmıştır. Lima Bildirgesi ile dünyaya ilan edilen kuralların hiç birisi ÇOMÜ yönetimi tarafından dikkate alınmamaktadır. Bu durum ÇOMÜ çalışanları tarafından da açık bir şekilde bilinmektedir.

Üniversite mensuplarının üniversiteye bağlılık, sadakat ve vefa derecelerini gösteren sonuçlar yönünden bakıldığında, üniversite mensupları üniversiteyi yönetimin mevcut karnesine rağmen sahiplenmekte ve vefa ve sadakat yönünden ortalama 62 puan alarak sınıf geçmişlerdir.

Bu bulgulara göre, üniversite mensupları yönetimin uygulamalarından memnun olmadıkları halde, yönetim ile üniversite arasında fark görerek, üniversiteyi sahiplenmeyi sürdürmektedirler. Kısacası, COMÜ personeli gemiyi terk eden bir tutum sergilemek yerine, ona sadakatle bağlılık göstermektedirler. Ancak, bu sadakat düzeyi bir üniversite için yeterli olmayacaktır. Zira bağlılık düzeyi çok güçlü düzeyde değildir. Üniversitenin performansı üyelerin çabalarıyla yükselecek ise, bu seviye sıçrama yapacak, sıralamalarda üst seviyelere gelecek bir işaret değildir. Bu seviyenin yükseltilmesi yönetimin samimiyet, güvenilirlik, bilimsellik, ilkesellik gibi ölçütlerle destek vermesi ve ilişkiler kurmasıyla olanaklı olacaktır.

EĞİTİM SEN Çanakkale Yürütme Kurulu

 

 

MEMNUNİYET

Yüzlük sistemde not

Harf karşılığı

Dörtlük not

1

ÇOMÜ’de İnsan ilişkilerine önem verilmektedir

55

DC

1

2

COMÜ’de Bilim insanları ve personel önceliklidir

50

DD

0,5

3

COMÜ’de İnsanların dış görünüşleri, inançları, ideolojileri, din, mezhep ve etnik kökenleri, cinsiyetleri vb. hizmet alıp vermede önemli değildir

49

DD

1

4

Kayırmacılık, gruplaşma, kadrolaşma, eşe dosta üniversite olanaklarını aktarma ve diğer keyfi uygulamalar yaşanmaz

44

FD

0,5

5

Tüm görevler, sorumluluklar ve haklar adil şekilde paylaşılmaktadır

46

FD

0,5

6

Görev ve hak paylaşımında önceden ilan edilmiş objektif kriterlere göre hareket edilir

47

FD

0,5

7

Gruplar arası rekabet ve çatışmalarda yönetim arabulucu olarak davranır.

50

DD

1

8

Başka özellikler değil, nitelikli bilimsel ve eğitimsel faaliyetler ödüllendirilmektedir

50

DD

1

9

Üniversitede adalet ve hakkaniyet hakimdir

47

FD

0,5

10

Rektör ile öğretim üyeleri arasında çok kuvvetli iletişim ve açık kapı politikası olup, üyeler her an rektörle görüşebilmektedir

45

FD

0,5

11

Üniversitede İstek- dilek formları kampusun her yanında bulunmakta olup, bu istek ve şikayetler 15 gün içinde rektörlükçe yanıtlanmakta ve duyurulmaktadır

45

FD

0,5

12

Rektörlük kendine ayrıcalıklı bir dünya oluşturmamıştır

51

DD

1

13

Rektörlük etrafında kendini öven ve dış dünya ile ilişkilerini kesen insan duvarını kaldırmıştır

48

FD

0,5

14

Harcamalar ve personel alımları şeffaftır.

52

DD

1

15

Atamalar ve görevden almalar gizli kapaklı ve dar grupçu anlayış havası vermemektedir

46

FD

0,5

16

Üniversite yönetimince yasaların arkasından dolaşılmaz; yönetim hesap verebilir ve şeffaf anlayış sergilemektedir

50

DD

1

17

COMU personelinin aidiyet duygusu güçlenmiştir

48

FD

0,5

18

Kadın öğretim üyelerinin üniversite yönetiminde bulunabilmeleri için pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır

48

FD

0,5

19

COMÜ’de Evrensel üniversite havası hakimdir

47

FD

0,5

20

Üniversitede korku kültürü değil aile havası hakimdir

47

FD

0,5

21

COMÜ Demokratik, katılımcı, şeffaf ve çoğulcu bir üniversitedir

46

FD

0,5

22

COMÜ “ötekileştirme” sorunu olmayan bir üniversite kimliği sergilemektedir

46

FD

0,5

23

Rektörlük dini inanç etnik yapı gözetmeksizin tüm personeline dinlenme, eğlenme olanakları sunmaktadır

53

DD

1

 

Ortalama

48

FD

0,67

 

 

 

 

BAĞLILIK

Yüzlük sistemde not

Harf karşılığı

Dörtlük not

1

Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk duyarım.

60

CC

2

2

Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum

73

CB

2,5

3

Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissediyorum

52

DD

1

4

Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissediyorum

63

CC

2

5

Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum

61

CC

2

6

Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki insanlara gururla bahsediyorum

55

DC

1,5

7

Şu an bu kurumdan ayrılmam, bundan sonraki hayatımda maddi zarara uğramama neden olur

63

CC

2

8

Şu an bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir.

68

CC

2

9

Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma inanıyorum.

61

CC

2

10

Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de, başka bir kurumun burada sahip olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir

51

DD

1

11

Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrıldığımda neler olacağı konusunda endişe hissediyorum.

63

CC

2

12

Bu kurumda çalışmaya devam ediyorsam ayrılmamın kişisel fedakârlık gerektirmesidir

65

CC

2

13

Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım kurumdan şimdi ayrılmak bana doğru gelmiyor

68

CC

2

14

Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor.

56

DC

1,5

15

Bu kurumdan şimdi ayrılmanın, burada çalışan diğer insanlara karşı duyduğum sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum

73

CB

2,5

16

Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum.

57

DC

1,5

17

Bu kurumdan şimdi ayrılırsam suçluluk hissederim

58

DC

1,5

 

Ortalama

62

CC 

1,8