KAMUOYU AÇIKLAMASI

 

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün Sendikamızın randevu taleplerine yanıt vermemesi üzerine, 13 Haziran 2011 tarihli basın açıklamamızda “nasıl bir üniversite” arzuladığımızı kamuoyu ile paylaşmış, başta çalışanların hak ve özlük işleri olmak üzere, kamuya ait olan, kamuca finanse edilen ve çıktılarından kamunun yararlanacağı bir üniversiteden kamu yararı ve beklentileri doğrultusundaki tüm gelişmeleri takip edeceğimizi ifade etmiştik.

ÇOMÜ’nün, Sayın Rektörün de seçim sürecinde deklare ettiği gibi, “Türkiye’nin en özgürlükçü Üniversitesi olma” iddiasının hangi noktasında bulunduğunu saptamak için bir çalışma başlattığımızı, 21 Mart 2012 tarihinde yaptığımız açıklama ile bildirmiştik. Bu çalışmaların tamamen, Sayın Rektörün seçim bildirgesinde dile getirdiği  “bir topluluğun ortak aklı, o topluluktaki en üstün zekâdan bile daha üstündür” felsefesinden temel aldığını Kamuoyunun bilgisine sunarız. Amacımız bir ortak akıl oluşturmaktır.

Biz de Sayın Rektörün seçim bildirgesindeki şu sözlerine tamamen katılıyoruz:

“Sorunları çözmekle sorumlu mevcut yetkililer… sadece daha çok inşaat yaparak üniversiteyi geliştirebileceklerini sanmaktadırlar”

Evet, yalnızca inşaatların yükselmesi ile mevcut sorunlar çözülememektedir. Bunu ÇOMÜ’nün kısa geçmişi boyunca yaşadık.

Ancak geçtiğimiz yıldan bu yana ne yazık ki Sendikamızın randevu taleplerine yanıt verilmediği için, yukarıda ifade ettiğimiz çalışma için gerekli bazı bilgileri basın yoluyla istemek zorunda kalıyoruz. Eğer bu sorularımıza samimiyetle yanıt verilirse hazırlayacağımız rapor ile ÇOMÜ’yü, başta personel memnuniyeti olmak üzere bilimsel ve eğitim-öğretim açısından değerlendirerek, ÇOMÜ Rektörlüğü ve Kamuoyu ile paylaşacağız.

 

  1. Sendikamız pozitif ayrımcılık anlamında kadın konusunda duyarlılığı en üst noktadadır. Özellikle son yıllarda, Ülkemiz kadınlarına karşı yapılan olumsuzluklar bu duyarlılığımızı bir kat daha arttırmıştır. Bu nedenle Üniversite yönetiminde ve bağlı akademik birimlerde yönetici kadın akademisyen ve idari personel sayısı ve bu sayının tüm idari ve akademik personele oranını bilmek isteriz. Ayrıca Üniversite kurullarında kaç kadın görev yapmaktadır ve yine bunun kurulların üye sayıları toplamına oranı nedir?
  2. Genç akademisyenler üniversitelerde bilimsel üretimin lokomotifi durumundadırlar. Ancak ÇOMÜ'de çok sayıda genç akademisyenin yönetici pozisyonunda olduğu görülmektedir. Yöneticiliğin bilimsel performansı düşürdüğünü çok iyi biliyoruz. Takdir edersiniz ki bu arkadaşlarımızın deneyimleri de yeterli değildir. Bu açıdan sormak istiyoruz, ÇOMÜ'de yönetici pozisyonunda kaç yardımcı doçent görev yapmaktadır? Bu arkadaşlarımızın tüm yardımcı doçentlere oranı nedir? Ayrıca, özellikle Profesörlerin ve doçentlerin bulunduğu birimlerde Yardımcı Doçentlerin “Amir-Müdür” atanması yasal olsa bile etik midir?
  3. 2011 yılında yaklaşık 150 yeni akademisyen atanmış ve ÇOMÜ içinden 100 akademisyenin yükselmesi gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü kadar ÇOMÜ içinde yükselmesi gerçekleşmeyenlerin liyakati atananların birçoğundan daha üstündür. Bu nedenle hangi kriterlerinin atamalarda gözetildiği merak konusudur?
  4. ÇOMÜ'ye karşı, tarihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok sayıda idari mahkeme davaları açıldığı ileri sürülmektedir. Bu doğru mudur? Bu davaların sonuçları ne olmuştur? ÇOMÜ'nün aleyhine sonuçlanan davalar varsa, bu davalara neden olan yöneticiler hakkında neler yapılmaktadır? ÇOMÜ'nün bu uygulamalar nedeniyle maddi zararı var mıdır? Bu zarar ne düzeydedir?
  5. Yine ÇOMÜ tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda idari disiplin soruşturması yürütüldüğü savlanmaktadır. Son bir yıl içerisinde açılan idari disiplin soruşturmalarının sayısı nedir? İdari disiplin soruşturmalarının bu denli çok sayıda olması konusunda ÇOMÜ Yönetimi bir araştırma yapmış mıdır? Bu durumun bilimsel ortamın huzurunu bozduğunun farkında mıdır? Ayrıca bu soruşturmaları yürütmekle görevlendirilen personel hangi ölçütlere göre seçilmektedir? Bu kişilerin söz konusu soruşturmaları yürütmek için hukuk bilgileri ve deneyimleri yeterli midir? Bu soruşturma sonuçlarından kaçı muhatapları tarafından mahkemeye taşınmıştır? Bu davaların sonuçları ne olmuştur?
  6. Geçtiğimiz günlerde Üniversitemizin, SCI ve SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler ve bu makalelere alınan atıflar bakımından bilimsel performansına temel teşkil edecek sayıları yayınlanmıştır. 2011 yılı içerisinde yayınlanan makalelerin ve alınan atıfların daha önceki yönetimler döneminde yapılan çalışmalara dayandığı hepimizce malumdur. ÇOMÜ'nün bilimsel performansının sürmesi için neler yapılmaktadır?
  7. Örneğin 2011 yılında kabul edilen BAP projelerinin bir kısmına bütçe yetersizliği nedeniyle bu yıl başlanabilmesi ne gibi kayıplara yol açabilir? Üstelik 3 istenen projelere 1 verilmiştir. ÇOMÜ'nün 2012 yılı bütçesi bilimsel çalışmalar için yetersiz midir?
  8. Sayın Rektör hem seçim sürecinde hem de sonrasında yaptığı açıklamalarda ÇOMÜ bütçesini artıracağını ifade etmiş, ÇOMÜ üst yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda ise 2012 bütçesinin arttığı açıklanmıştır. Ancak bilimsel toplantılara verilen yolluk ve gündeliklere yönelik birçok yeni kısıtlama getirilmiştir. Bunun nedeni de bütçe yetersizliği midir?
  9. Maliye Bakanlığı 4982 sayılı Yasa kapsamında yayınladığı genelge ile kurum ve kuruluşları serbest bırakmışken ÇOMÜ Yönetim Kurulu'nun, bilgi edinme yasası bağlamında istenen bilgilerden fotokopi ücreti almasına yönelik kararı yine bütçe yetersizliği nedeniyle mi alınmıştır? Alınan ücretler nasıl değerlendirilecektir?

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, yukarıda sıraladığımız sorulara samimi yanıt verdiği takdirde Eğitim-Sen olarak kendilerine, en kısa sürede ÇOMÜ'yü değerlendiren bir rapor sunacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

 

Türker SAVAŞ

Eğitim-Sen ÇOMÜ Temsilcisi