1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN! 2016

 


1 Mayıs, yıllardır tüm dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfının ve ezilen halkların eşitlik-özgürlük-kardeşlik ve insanca bir yaşam talepleriyle harekete geçtiği, mücadele kararlılığını alanlara yansıttığı bir gün olarak kutlanıyor.

 

 

Siyasi iktidar, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, toplumun ezilen, dışlanan, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerinin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana iterken, karşısına çıkan her fırsatta toplumu ayrıştırma ve kutuplaştırma politikasını sürdürüyor. İşçi ve emekçiler yapay ayrımlar üzerinden birbirine karşı kışkırtılıp düzen güçlerinin etkisine girmeleri hedeflenirken, onların kendi sınıf çıkarları etrafında birleşmeleri ve birlikte mücadele etmeleri fiilen engelleniyor.

 

Siyasi iktidar, son dönemde giderek arttırdığı baskı ve şiddet politikalarını güvence altına almak, kendisini korumak için iç güvenlik yasası çıkardı. Zaten sınırlı olan özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen iç güvenlik yasası ile devlet şiddetine yasal kılıf hazırlamayı, sıkıyönetim uygulamalarını olağan hale getirmeyi hedeflediler.  Bir taraftan kamuda esnek çalışma, angarya, taşeronlaştırma uygulamaları ile güvencesiz istihdam uygulamaları artarken, diğer taraftan eğitim, sağlık gibi en temel kamu hizmetleri hızla piyasa ilişkileri içine çekildi.

 

Kamuda esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamalarının yaygınlaşması, iş güvencemiz başta olmak üzere, en temel özlük haklarımızın elimizden alınmak istenmesi, zorunlu rotasyon başta olmak üzere çalışma ve yaşam koşullarımızı zorlaştıran uygulamalar karşısında susmamız, geleceğimizi ipotek altına alan yasal düzenlemelere ve fiili uygulamalara daha fazla seyirci kalmamız mümkün değildir.

 

Kamu emekçilerine yönelik olarak başlatılan soruşturma, sürgün ve performans değerlendirme uygulamaları ile angaryaya ve köleci çalışma koşullarına karşı tüm eğitim ve bilim emekçileri olarak ortak talepler etrafında birleşmek ve hak gasplarına karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız.

 

Bugüne kadar attığı her adımda, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep eden, en demokratik talepleri bile baskı ve şiddet uygulayarak bastırmaya çalışan siyasi iktidarın kendine demokrat, sahte özgürlükçü yüzü toplumun geniş kesimleri tarafından görülmeye başlandığı bir dönemde 1 Mayıs’ın güçlü bir şekilde kutlanması önemlidir.

 

Bugün işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlar ile yıllardır ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen halkların sorunları, demokrasi, barış ve özgürlük talepleri iç içe geçmiştir. Bu nedenle bu yıl 1 Mayıs, Türkiye’nin temel sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi talebinin öne çıktığı bir mücadele günü olarak görülmelidir.

 

 

 

¨      Türkiye’nin demokratikleşme konusundaki karnesinin daha da kötüleşmesine neden olan iç güvenlik yasası ve tüm anti demokratik düzenleme ve uygulamalara karşı eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebimizi haykırmak için,

 

¨      Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, yağma ve talana karşı çıktığımızı, hırsızların ve siyasal uzantılarının peşini bırakmayacağınızı göstermek için,

 

¨      Başta parasız eğitim ve sağlık hakkı olmak üzere, herkesin kamu hizmetlerinden eşit ve parasız olarak yararlanması için,

 

¨      Kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmasına, esnek, kuralsız, güvencesiz ve angarya çalışmaya karşı çıktığımız için,

 

¨      Taşeron ve sözleşmeli çalışmanın yasaklanması, herkesin kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmesi için,

 

¨      Madenler ve elektrik santralleri başta olmak üzere, özelleştirme saldırısına karşı altında olan alanların savunulması için,

 

¨      İşçilerin iş cinayetlerine kurban gitmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınması ve denetimlerin arttırılması için,

 

¨      İşçi cinayetlerinin, işten atmaların ve işyerlerinde psikolojik yıldırma uygulamalarının son bulması için,

 

¨      Kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik şiddet ve tacize son verilmesi için,

 

¨      Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin son bulması, eşit işe eşit ücret ve insanca yaşam talebimizin gerçekleşmesi için,

 

¨      Emperyalist saldırganlığa karşı ülkemizde ve bölgede barışın sağlanması, emekçilerin birliği ve halkların kardeşliği için,

 

¨      Kamu emekçileri olarak, iş güvencemize, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın güven içinde yaşayabileceği, demokratik bir Türkiye talebini haykırmak için,

 

 

 

      1 Mayıs’ta taleplerimizle Türkiye’nin her yerinde alanlardayız!

 

 

 

YAŞASIN 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

 

YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ, HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!